Artykuł 586 k.s.h. opisuje znamiona czynu zabronionego prawo gospodarcze Poznań

Którego istota polega na zaniechaniu, pomimo zrealizowania normatywnie określonych w przepisach prawa przesłanek to uzasadniających, wypełnienia przez członka zarządu albo likwidatora spółki handlowej obowiązku prawo pracy Poznań zgłoszenia w terminie wniosku o jej upadłość. Przepis określa prawnokarne konsekwencje naruszenia obowiązku złożenia wniosku stanowiącego formalną przesłankę inicjującą procedurę wszczęcia postępowania upadłościowego, którego podstawy i tryb prowadzenia określają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.). Ten akt prawny wszedł w życie w dniu 1 października 2003 r., zastępując m.in. poprzednio obowiązujące rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.). W piśmiennictwie nie bez racji podnosi się, że prawo gospodarcze Poznań konstrukcja z art. 586 k.s.h. stawia w zdecydowanie uprzywilejowanej sytuacji wierzycieli oraz udziałowców szczególnej kategorii podmiotów, jakimi są spółki handlowe. W wypadku bowiem, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest przykładowo w formie spółdzielni czy też stowarzyszenia, de lege lata nie jest dopuszczalne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób, które zaniechały realizacji ciążącego na nich obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości takich podmiotów [T. Jasiński, Nowa kodyfikacja, s. 117]. Komentowany artykuł stanowi odpowiednik art. 301 k.h. (spółka z o.o.) oraz art. 483 k.h. (spółka akcyjna). W stosunku do regulacji funkcjonującej w kodeksie handlowym, nie wprowadzono zmian w normatywnym sposobie opisu znamion czynu karalnego ani katalogu możliwych do zastosowania wobec sprawcy rozważanego przestępstwa środków penalnych.

Ochrona prawnokarna, wynikająca z jednolicie ujętego typu przestępstwa niezgłoszenia wniosku

O upadłość spółki handlowej, obejmuje potencjalnie wszystkie typy podmiotów uregulowanych w kodeksie spółek handlowych (każdy z nich ma tzw. zdolność upadłościową). Zauważalne jest jednak istotne zróżnicowanie zakresu stosowania art. 586 k.s.h. w zależności od tego, czy chodzi prawo pracy Poznań o spółki kapitałowe, czy też osobowe. Jest to konsekwencją faktu, że organ spółki w postaci zarządu występuje zasadniczo w konstrukcjach prawnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Możliwe jest natomiast jego powołanie tylko w jednym typie spółki osobowej, a mianowicie spółce partnerskiej (art. 97 k.s.h.). Komentowany przepis znajduje zatem zastosowanie do spółek osobowych zasadniczo w trakcie prowadzenia prawo gospodarcze Poznań wobec nich postępowania likwidacyjnego, kiedy powołany jest likwidator. Poszerzenie, w stosunku regulacji z art. 586 k.s.h., zakresu karnoprawnej ochrony wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub naprawczym, wynika z przepisów art. 522 i 523 p.u.n. penalizujących zachowania związane ze wszczęciem i prowadzeniem tych postępowań [por. m.in. A. Świderek (w:) Prawo upadłościowe, s. 855-858]. Przestępstwo stypizowane w art. 586 k.s.h. związane jest z przewidzianymi w art. 373-377 p.u.n., podstawami odpowiedzialności cywilnoprawnej. Zauważalny jest tu jednak z łatwością brak wymaganej koherencji w punktu widzenia zakresu podmiotowego. Odpowiedzialność cywilną ponosić bowiem mogą wszystkie osoby zobowiązane do złożenia wniosku o upadłość w każdym podmiocie posiadającym tzw. zdolność upadłościową, natomiast art. 586 k.s.h. dotyczy wyłącznie niektórych osób prowadzących sprawy spółki handlowej (członków zarządu oraz jej likwidatorów) [J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne, s. 202-203].

Odpowiedzialność karna za przestępstwo z art. 586 k.s.h. nie ogranicza się wyłącznie prawo gospodarcze Poznań

Do spółek handlowych prowadzących działalność gospodarczą [odmiennie R. Zawłocki (w:) Kodeks spółek, s. 1265]. Przepis art. 5 ust. 3 pkt 1 p.u.n. przydaje bowiem tzw. zdolność upadłościową spółkom kapitałowym nie prowadzącym takiego rodzaju działalności. Artykuł 586 k.s.h. nie znajduje zastosowania w przypadkach spółek handlowych, wobec których nie można ogłosić upadłości (ich katalog zawiera art. 6 p.u.n.), a także w zakresie działalności bankowej. W odniesieniu bowiem do banków, przepisy legitymują do złożenia wniosku o upadłość wyłącznie Komisję Nadzoru Finansowego (art. 426 ust. 1 p.u.n.; art. 158 pr. bank). Przestępstwo z art. 586 k.s.h., podobnie jak prawo pracy Poznań wszystkie opisane w tytule V k.s.h., ścigane jest z oskarżenia publicznego z urzędu (por. uwaga 13 we wprowadzeniu). W piśmiennictwie akcentuje się, że m.in. sąd upadłościowy powinien zawiadomić organy ścigania o fakcie zaniechania złożenia przez zobowiązany do tego podmiot w wymaganym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości [por. art. 304 § 1 k.p.k. – J. Skorupka, Karnoprawna ochrona, s. 88].

Szczególnymi dobrami prawnymi chronionymi na gruncie art. 586 k.s.h. są

Przede wszystkim interesy wierzycieli prawo pracy Poznań spółek handlowych, wyrażające się w zachowaniu możliwości zaspokojenia ich roszczeń w postępowaniu upadłościowym [O. Górniok, Prawo karne gospodarcze. Komentarz, s. 137]. Zasadniczą bowiem funkcją postępowania upadłościowego jest zapewnienie wierzycielom upadłego podmiotu w najwyższym stopniu możliwości zaspokojenia się z jego majątku prawo gospodarcze Poznań [J.S. Petraniuk, Upadłość i jej podstawy, s. 17]. Komentowany artykuł przydaje także ochronę prawnokarną interesom spółek handlowych oraz ich wspólników (akcjonariuszy). Chodzi o ograniczenie ponoszonych bez ekonomicznego uzasadnienia strat w związku z pogarszającą się sytuacją finansową spółki [Z. Kukuła, Problemy ochrony, s. 118-119].

Przestępstwo stypizowane w art. 586 k.s.h. należy do kategorii przestępstw indywidualnych właściwych

Krąg osób będących zdatnymi podmiotami do jego popełnienia został ograniczony wyłącznie do dwóch kategorii osób – 1) członków zarządu spółki handlowej oraz 2) likwidatora takiego podmiotu. Odpowiedzialność karna członka zarządu spółki handlowej – por. uwagi 11-14 i 16 do art. 585 k.s.h. Podmiotem przestępstwa niezłożenia wniosku o upadłość spółki handlowej nie może być zawieszony członek zarządu spółki, w okresie trwania zawieszenia. Należy bowiem przyjąć, iż osoba taka, choć formalnie nie traci swego statusu prawnego, to jednak pozbawiona zostaje w tym czasie możliwości faktycznych i prawnych wykonywania przysługujących jej kompetencji oraz zwolniona jest z wykonywania obowiązków wynikających z pełnionej przez siebie prawo pracy Poznań funkcji [J. Giezek, P. Kardas, Przepisy karne, s. 230-231]. Odpowiedzialność karna likwidatora spółki handlowej – por. uwaga 19 do art. 585 k.s.h. Nie legitymuje się wymaganymi kwalifikacjami normatywnymi na sprawcę przestępstwa określonego w art. 586 k.s.h. m.in. osoba biorąca udział w tworzeniu spółki handlowej, członek organu nadzorczego spółki (rady nadzorczej, komisji rewizyjnej – spółka z o.o.), prokurent, pełnomocnik spółki handlowej, a także wspólnik nie będący członkiem zarządu ani likwidatorem spółki handlowej, który uprawniony jest do prowadzenia jej spraw i reprezentowania na zewnątrz. Zdatnym podmiotem do ponoszenia odpowiedzialności karnej nie jest również biegły [odmiennie: A. Dermont, Przestępstwa gospodarcze, s. 73]. Wymienione osoby mogą jednak ponosić odpowiedzialność karną na podstawie art. 586 k.s.h., w sytuacji gdy współdziałały z osobą należącą do którejś z wymienionych w tym przepisie kategorii podmiotów (por. uwaga 9 we wprowadzeniu). Na krytyczną ocenę zasługuje brak wymaganej spójności między kręgiem osób mogących ponosić odpowiedzialność karną na podstawie art. 586 k.s.h. a podmiotami, na których ciąży obowiązek, którego naruszenie penalizowane jest w tym przepisie. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 2 p.u.n., w sytuacji gdy dłużnikiem jest osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której prawo gospodarcze Poznań jednak zdolność prawną przyznaje odrębna ustawa, obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości „spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami”. Obowiązek zgłoszenia takiego wniosku ciąży zatem m.in. na wspólnikach prowadzących sprawy handlowej spółki osobowej. Jego przestrzeganie nie jest jednak wzmocnione zagrożeniem możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy takiego naruszenia. Za swoje zaniechanie może on ponosić wyłącznie odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną na wskutek niezłożenia wniosku w terminie (art. 21 ust. 2 p.u.n.).

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*